Propozície

 

Termín konania pretekov: 15.09. - 17.09.2017

 

Miesto konania: jazero Zemník Bodovka

Organizačný výbor:

*Organizátor: UltimateCarp, Adam Bubnič, 0908/583959

*Hlavný rozhodca: Mišo Sakoš

*Pomocní rozhodcovia: 

*Bodovacia komisia: Mišo Sakoš, Adam Bubnič

 

Pretekárska trať:

Trať je postavená na jazere Zemník Bodovka, loví sa iba na vyznačených miestach a sektoroch vo vode. Dno je prevažne štrkové, bahnité a čiastočne tvrdé, s rôznymi prírodnými prekážkami. Brehy sú zarastené trávou a stromovým porastom. Prístupové miesta k stanovištiam pretekárov budú vyznačené.

Revír patrí medzi revíry bez privlastnenia si úlovku „chyť a pusť“ s dominantným zastúpením kapra rybničného (od 2kg – 25kg), amura bieleho.

Štáb preteku: Adam Bubnič, Mišo Sakoš

Výskyt rýb: kapor rybničný, amur biely, pleskáč vysoký

Štartovné:

Štartovné je 210,- EUR na družstvo (tím). Maximálny počet družstiev je 13. Ak družstvo zruší svoju účasť po 31.7.2017 tak štartovné prepadá a nie je možné ho vrátiť štartujúcim.

Odmenené budú prvé tri najlepšie tímy pohármi + hodnotnými cenami v celkovej výške viac ako 1500 eur! Okrem vecných cien prvé tri družstvá získajú aj finančné ocenenie v tejto výške:

Miesto: 400 eur + pohár + vecné ceny od sponzora

Miesto: 300 eur + pohár + vecné ceny od sponzora

Miesto: 200 eur + pohár + vecné ceny od sponzora

Súťažiaci s najťažšou ulovenou rybou získa pohár + vecnú cenu

Súťažiaci s prvou ulovenou bodovanou rybou získa PREKVAPENIE

 

Časový harmonogram:

Piatok 15.09.2017

08:00 – 08:30    registrácia pretekárov

08:30 – 09:00    otvorenie preteku, losovanie poradia a losovanie stanovíšť, prípadné otázky

09:00 – 11:00     presun pretekárov na lovné stanovištia

12:00                 začiatok preteku (zvukový signál)

Nedeľa 17.09.2017

12:00       ukončenie preteku (zvukový signál)

12:30       vyhlásenie výsledkov a ocenenie súťažiacich

 

Organizácia preteku:

1. Súťažia dvojčlenné pretekárske tímy + pomocník. Každý tím môže  celkovo loviť najviac na štyri prúty, každý opatrený najviac jedným nadväzcom s jednoháčikom s protihrotom. Každé družstvo obdrží štartovnú a bodovaciu listinu. Tím môže mať najviac jedného pomocníka, ktorý musí byť nahlásený organizátorom. Následne má pomocník rovnaké právomoci ako pretekár.

2. Návštevy počas preteku musia byť ohlásené organizátorom. Opustenie stanovišťa súťažiacim a opätovný príchod musí byť ohlásený organizátorom. Pri opätovnom príchode musí člen družstva umožniť prehliadku vozidla či tašiek rozhodcom. Pretekári a ich pomocníci nesmú opustiť stanovište v čase 21:00 – 06:00.

3. Sondovanie dna pomocou echolotu a iných technických zariadení je zakázané. Vyvážanie, zanášanie a použitie plavidiel vrátane zavážacích lodiek je zakázané počas celej doby preteku. Akékoľvek člnkovanie je zakázané. Miesto lovu môže byť označené markerom, ktorý je umiestnený na samostatnom prúte. Na takomto prúte sa nemôže nachádzať plnohodnotná montáž s háčikom. Rozhodca má právo takýto prút kedykoľvek skontrolovať.

4. Loví sa povolenými spôsobmi lovu (na ťažko) výlučne z brehu. Brodenie je povolené iba v nevyhnutných prípadoch, za účelom podobrania úlovku do vzdialenosti 5m od brehu. Brodenie za iným účelom je prísne zakázané !

5. Tím musí povinne mať podložku  pod ryby, vhodný podberák.

6. Loví sa výlučne spôsobom na boilies a teda ako návnady a nástrahy je možné použiť výhradne iba boilies a pelety. Použitie iných návnad a nástrah ako je partikel, krmivo, method mixy, živé návnady a pod. je zakázané. Po dohode s majiteľom jazera bude mať každý tým obmedzené krmenie na 15kg. toto krmenie bude zvážené pred začiatkom preteku. Nezarátavajú sa sem chytačky pasty boostre dipy a menšie balenia do 250g.

7. Každý rybár je povinný používať kmeňový vlasec, šnúra je zakázaná.

8. Pretekárom je umožnené loviť spôsobom na odhod. Žiadny iný spôsob nieje povolený.

9. Pretekári sú povinní s ulovenými rybami zaobchádzať čo najšetrnejšie, aby nedošlo k ich poraneniu. Zdolávať a podoberať ryby môžu iba pretekári a ich pomocníci.

10. V rámci šetrného zaobchádzania s ulovenými rybami je povolené ich sakovanie v nevyhnutne dlhom čase, pokiaľ nepríde rozhodca na jeho zváženie. Ihneď po ulovení bodovanej ryby je každý pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť hlavnému rozhodcovi. Rozhodcovia budú vážiť úlovky priebežne a po odvážení sa ryba pustí šetrne naspäť. Posledné váženie sa bude konať každý večer o 24:00hod. Všetky ryby ulovené počas noci nad 15kg musia byť bezodkladne nahlásené rozhodcovi ktorý ich pride v čo možno najkratšom čase zvážiť a zapísať. Všetky ostatné ryby sa môžu sakovať a počkať na prvé ranné váženie o 7:00.

11. Pretekári su povinní byť vybavení minimálne tromi prechovávacími sakmi s tým že v jednom saku sa môže naraz umiestniť najviac 1ks ulovenej ryby.

12. Po zvážení úlovku je jeho hmotnosť vpísaná do bodovacej listiny, každý úlovok musí byť podpísaný rozhodcom, pretekárom a pretekárom zo susedného týmu, v opačnom prípade úlovok nebude uznaný! Pod dozorom rozhodcu následne súťažiaci pustí rybu naspäť do vody.

13. Pretekár sa zaväzuje umožniť v prípade podozrenia porušenia pravidiel prehliadku bivaku, automobilu či tašiek organizátorovi či hlavnému rozhodcovi preteku.

14. Všetci pretekári dbajú na čistotu a poriadok na svojom lovnom mieste podľa platného rybárskeho poriadku. Ak družstvo nebude udržiavať poriadok a čistotu vo svojom okolí, tak sa to bude považovať za hrubé porušenie pravidiel s následnou diskvalifikáciou družstva.

15. Súťažiaci sa musia pri zdolávaní ryby vyhnúť prekročeniu hranice susediaceho tímu. Sektory budú na brehu označené. Nahadzovanie do susedného sektora je zakázané!

16. Ryby zaseknuté pred záverečným signálom súťaže bude po uspešnom zdolaní započítaná.

17. Započítaná a hodnotená ryba je iba kapor a amur s najmenšou hmotnosťou 5000g vrátane. Systém bodovania je nasledovný: 1g = 1bod teda 5000g = 5000 bodov. Kapor a amúr sú bodovo rovnocenné ryby. Do bodovacej listiny sa zapisujú tri najťažšie bodované ryby chytené súťažným týmom. Pričom po zapísaní prvých troch bodovaných rybách, sa zapisuje už len ťažšia ryba ako je najľahšia zapísaná ryba. Ohodnotené budú prvé tri tímy s najvyšším bodovým ohodnotením + pretekár s najťažšou ulovenou rybou. V prípade rovnakého počtu bodov rozhoduje najťažšia ryba.

18. Ak súťažiaci porušia jedno z pravidiel 1 – 17, tak rozhodcovia môžu po vzájomnej porade dané družstvo vylúčiť zo súťaže.

 

Záverečné ustanovenia:

Pretekov sa môžu zúčastniť osoby, ktoré dosiahnu vek najmenej 15 rokov veku v deň konania pretekov bez ohľadu na štátnu príslušnosť.

Usporiadateľ pretekov zostavuje zoznam prihlásených pretekárskych družstiev v poradí, v akom bolo uhradené štartovné na účet alebo osobne riaditeľovi preteku do počtu 13 družstiev a ďalší dvaja prihlásení v poradí sú náhradníci. Podľa tohto zoznamu sa následne v takomto poradí bude losovať poradie pre žrebovanie súťažných stanovíšť.

Číslo účtu je:

Názov banky: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
IBAN: SK4211110000001328015008
BIC: UNCRSKBX
(do poznámky treba uviesť názov tímu a mená súťažiacich).

Usporiadateľ oznámi prihláseným, ktorí sa môžu zúčastniť pretekov ako pretekári a náhradníci túto skutočnosť telefonicky alebo elektronicky po uzávierke prihlášok.

Prihlášky do súťaže je možné podať od 20.03.2017 do 15.08.2017 emailom na ultimatecarpsk@gmail.com Žiadne iné podanie prihlášky sa nebude akceptovať!

Za pretekárov neprítomných na žrebovaní bude žrebovať v ich mene hlavný rozhodca.

Stravu si každý pretekár zabezpečuje individuálnou cestou.

Usporiadateľ v prípade nedostatočného počtu prihlásených môže zrušiť konanie pretekov a prihláseným vráti štartovné do 15 dní odo dňa rozhodnutia o zrušení pretekov.

Pretekár sa zúčastňuje pretekov na vlastné nebezpečie.

Preteky sa uskutočnia za každého počasia s výnimkou živelných udalostí a prípadov, kedy zákon zakazuje lov rýb. V takomto prípade môže usporiadateľ konanie pretekov zrušiť a pretekárom vráti štartovné.

Z preteku bude pravidelný ONLINE prenos na internetovom kanály UltimateCarp TV. Rozhovory členov týmov, úlovky a zostrihy.

V prípade porušenia pravidiel, hrubému nešportovému správaniu, nadmernému požitiu alkoholu či agresívnemu správaniu má právo organizátor vylúčiť tím porušujúci pravidlá bez náhrady štartovného.

Prípadné protesty proti rozhodnutiu hlavného rozhodcu , prípadne výsledkovej listine je možné podať maximálne do jednej hodiny od vydania rozhodnutia alebo vyhlásenia výsledkov. Protest súťažiacich sa podáva písomnou formou a písomnou formou je odpovedané. Súťažiaci je povinný zložiť 100 €, na ktoré mu riaditeľ preteku vystaví príjmový doklad. V prípade uznania protestu budú peniaze súťažiacim vrátené, v prípade neuznania budú použité usporiadateľom.

 


Zoznam prihlásených týmov
 1. GRINCARPERS (Miroslav Kakalík, Martin Hlavica) - zaplatené
 2. CARPPOLICE TEAM (Juraj Hubaček, Gustav Nuota) - zaplatené
 3. FISHING TEAM TYRNAVIA (Nádaský Miroslav, Nádaský Zdenko) - zaplatené
 4. LD FISH TEAM (Dominik Jeseň, Lorant Lauko) - zaplatené
 5. KATRAN FISHING LINE SLOVAKIA (Pavol Bartoš, Matej Lipták) - zaplatené
 6. P&P CARP TEAM (Peter TuranskýPeter Císar) - zaplatené
 7. NORTHERN BAITS (Tomáš Krajčovič, Matej Klokner ) - zaplatené
 8. CARP TEAM KYSUCA (Dušan Novák, Július Lacko) - zaplatené
 9. ORTHODOX CARP CZ (Vojtech Štefanec, Jiří Křístek, Miroslav Barčák) - zaplatené
 10. PROFIRE CARP TEAM 2 (Martin Horváth, Martin Mesároš) - zaplatené
 11. PROFIRE CARP TEAM 1 (Pavol Klamo, Peter Polák) - zaplatené
 12. CT Kraken (Marian Krajcik, Marek Krajcik) - zaplatené
 13. CarpGeneration team (Daniel Čelůstka, Ivo Čelůstka, Petra Čelůstková) - zaplatené


Poznámka:
Tými ktoré su zvíraznené majú zaplatené štartovné a tým pádom so 100% určitosťou rezervované miesto na preteku UCC 2017.