Propozície

 

Termín konania pretekov: 31.05. - 03.06.2018

Miesto konania: jazero Dolnobarský rybník

Organizátor: UltimateCarp - Adam Bubnič 0908/583 959

Hlavný rozhodca: Mišo Sakoš

Pomocní rozhodcovia: Marián Holič, Adam Bubnič

Bodovacia komisia: Mišo Sakoš, Marián Holič, Adam Bubnič

 

Štartovné:

Štartovné je 300,- EUR na družstvo (tím). Maximálny počet družstiev je 21. Ak družstvo zruší svoju účasť po 28.2.2018 tak štartovné prepadá a nie je možné ho vrátiť štartujúcim.

Číslo účtu je: 
Názov banky: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
IBAN: SK4211110000001328015008
BIC: UNCRSKBX
(do poznámky treba uviesť názov tímu a mená súťažiacich).

Odmenené budú prvé tri najlepšie tímy a najlepšie družstvo z predného sektora ktorý je ohraničený miestami 1 až 13 pohármi + hodnotnými cenami v celkovej výške viac ako 4000 eur! Okrem vecných cien prvé tri družstvá získajú aj finančné dary v tejto výške:

1. Miesto: 1000 eur + pohár + vecné ceny od sponzora

2. Miesto: 700 eur + pohár + vecné ceny od sponzora

3. Miesto: 500 eur + pohár + vecné ceny od sponzora

Víťaz predného sektora (miesta 1 - 13): 300 eur + pohár + vecné ceny od sponzora

Súťažiaci s najťažšou ulovenou rybou získa 100 eur + pohár.

 

Časový harmonogram:

Štvrtok 31.05.2018

07:30 – 08:30    registrácia pretekárov pri rybárskej chate

08:30 – 09:00    otvorenie preteku pri raňajkách, losovanie poradia a losovanie stanovíšť, prípadné otázky

09:00 – 11:30    presun pretekárov na lovné stanovištia, osadenie bojok, markrovanie, sonarovanie, krmenie.

12:00                 začiatok preteku (zvukový signál)

Nedeľa 03.06.2018

12:00                  ukončenie preteku (zvukový signál)

13:00                  vyhlásenie výsledkov a ocenenie súťažiacich pri rybárskej chate + obed

 

Informácie o rybníku

Dĺžka rybníka: 1,5 km.

Rozloha: 18,5 ha.

Priemerná hĺbka vody: 1,5 – 2 m.

Dno vodnej plochy je prevažne bahnité.

21 lovných miest pre dvojčlenné družstvá.

Vzdialenosť medzi lovnými miestami 50 – 60 m.

Chytá sa len z jednej strany rybníka.

Misesta sú vybavené miesta pre parkovanie a bikovanie a zakladanie ohňa.

Palivové drevo si každý zabezpečí sám.

Člny sa počas pretekov poskytujú bezplatne.

Použitie člna:

 • Z člna je povolené kŕmenie, zavážanie a zdolávanie rýb len vo svojom vyznačenom sektore.
 • Účastníci týchto pretekov sa zúčastňujú na svoje vlastné nebezpečenstvo a za svoje správanie a konanie nesú svoju plnú osobnú zodpovednosť.
 • Pri použití člna je nutné použiť záchrannú vestu.
 • Použitie zavážacej lodičky je povolené.
 • Čln s elektrickým motorom je povolený. Benzínový motor je ZAKÁZANÝ !

Pravidlá lovu:

 • V jednom teame sa chytá na 4 prúty ( na jednej udici s jedným náväzcom a háčikom).
 • Háčiky je možné používať s protihrotom aj bez protihrotu.
 • Družstvá môžu byť 2-3 členné.
 • Kŕmenie je povolené len boilies, pelety a tigrí orech.
 • Obaľovacie pasty sú povolené.
 • Method mixy a krmné zmesy sú zakázané.
 • Lovná metóda ZIG-RIG je povolená.
 • Lov je povolený výhradne na boilies, pelety a tigrí orech, čo organizátor a rozhodcovia súťaže majú právo kontrolovať počas celého priebehu súťaže.
 • Každý team musí byť vybavený povinnými pomôckami (1 x podložka do člna, 1x vaničku, alebo vanička na nohách, 4x prechovávacie saky ktoré musia byť husto tkané, meter, pean, váha, dezinfekčný prostriedok).
 • Vaničku je možné si aj zapožičať za poplatok 20€ na celý pretek.
 • Počas preteku sú sektory na vode vyznačené bójami, ktoré nie je možné prekračovať
 • Každý účastník preteku je povinný dodržať pokyny rozhodcov.
 • V prípade nejakých nejasností organizátorská komisia rozhodne na mieste.
 • V prípade silnej víchrice, alebo búrky  organizátori rozhodnú o povolenom vstupe na vodu, prípadne dočasného prerušenia súťaže.
 • Nadmerné použitie alkoholu a nedôstojné správanie- obťažovanie ostatných pretekárov bude organizátor považovať za hrubé porušenie predpisov.
 • Svietiace bóje sú povolené.
 • Použitie sonaru je povolené.
 • Každý rybár je povinný používať kmeňový vlasec, šnúra je zakázaná.
 • Počas pretekov zdolávanie rýb uviaznutých v rákosí je povinné vykonávať z člnov.
 • Pretekári sú povinní s ulovenými rybami zaobchádzať čo najšetrnejšie, aby nedošlo k ich poraneniu. Zdolávať a podoberať ryby môžu iba pretekári a ich pomocníci.
 • Všetci pretekári dbajú na čistotu a poriadok na svojom lovnom mieste. Ak družstvo nebude udržiavať poriadok a čistotu vo svojom okolí, tak sa to bude považovať za hrubé porušenie pravidiel s následnou diskvalifikáciou družstva.
 • Na mieste je možné bezplatne zapožičanie člna. Team je povinný dbať na zvýšenu pozornosť pri jeho obsluhe a použivaní. V prípade poškodenia je potrebné spôsobenú škodu na mieste uhradiť.
 • Bojky ktoré označujú hranice lovných miest nesmú sa premiestňovať.
 • Každý účastník pretekov je povinný dodržať pokyny organizátorov pretekov.
 • Nedoržanie pravidiel, zlé zaobchádzanie s rybami môže viesť k okamžitému vyradeniu z preteku ak o tom rozhodne organizátor na návrh rozhodcov.
 • Návštevy počas preteku sú povolené každý deň ráno od 8:00 maximálne do 18:00 večer, motorové vozidlo musí ostať pri rybárskom dome. Návštevy musia byť vopred ohlásené organizátorovi.
 • Osvetľovanie vodnej hladiny s vysokovýkonným svetlom je zakázané. Klasické čelovky sú povolené.
 • Po ukončení preteku lovné miesta prosíme opustiť čisté.

Zaobchádzanie s rybami:

 • Po zvážení úlovku je jeho hmotnosť vpísaná do bodovacej listiny, každý úlovok musí byť podpísaný rozhodcom, pretekárom a pretekárom zo susedného týmu, v opačnom prípade úlovok nebude uznaný! Pod dozorom rozhodcu následne súťažiaci pustí rybu naspäť do vody.
 • Pretekár sa zaväzuje umožniť v prípade podozrenia porušenia pravidiel prehliadku bivaku, automobilu či tašiek organizátorovi či hlavnému rozhodcovi preteku.
 • Súťažiaci sa musia pri zdolávaní ryby vyhnúť prekročeniu hranice susediaceho tímu. Sektory budú na brehu označené. Nahadzovanie do susedného sektora je zakázané!
 • Ryby zaseknuté pred záverečným signálom súťaže bude po uspešnom zdolaní započítaná
 • Každý team má mať k dispozícii minimálne 4ks prechovávacích sakov ktoré musia byť husto tkané.
 • Odporúčame používanie dezinfekčných prostriedkov na ošetrenie rýb.
 • Do jednej prechovávačky na ryby je možné použiť len jednu bodovanú rybu.
 • Použiť kaprovú podložku je povinné aj v člne.
 • Podberák v rozmeroch ramien minimálne 80x80cm
 • Povinnosť tímu mať vyháčkovaciu vaničku, ( do člna podložku s vyvýšeným okrajom min 10cm ). Táto povinnosť vyplýva z prevádzkového poriadku revíru
 • Nedodržanie pravidiel, zlé správanie sa a nekultúrne zaobchádzanie s rybami môže viesť k okamžitému vyradeniu zo súťaže, ak o tom tak rozhodne organizátor.

Pri porušení ktorých kolvek uvedených bodov je hl.rozhodca oprávnený okamžite anulovať (škrtnúť) všetky doposiaľ  bodované ryby. Tímy začínajú od 0kg. Ak uvedené pravidlá lovu porušia vzájomne viaceré tými, uvedený postih hl.rozhodcu sa bude týkať všetkých predmetných tímov.!!!

Bodovanie a váženie:

 • Pri vážení ulovenej ryby musí byť prítomný jeden člen zo susedného teamu a svojim podpisom overiť úlovok.
 • Ulovené ryby je prísne zakázané preniesť do susedného alebo iného družstva. Ak by nastala takáto situácia, oba teamy sú z preteku vylúčené.
 • Do súťaže sa započítava len päť najťažších bodovaných rýb (kapor, amúr)
 • Bodovaná ryba je od 5kg a viac.
 • Víťazom sa stane team s celkovou najväčšou hmotnosťou 5 najväčších ulovených rýb (nad 5kg).
 • Váženie bude vykonávané priebežne počas celého trvania preteku. Družstvo ktoré uloví ryby od 5 do 10kg je povinné privolať rozhodcu po tretej zasieťkovanej rybe. Pokiaľ družstvo ulovilo rybu nad 10kg je povinné ihneď privolať rozhodcu.  
 • Ulovená ryba sa započítava do bodovania aj v tom prípade, ak zdolávanie skončí po zaznení zvukového signálu, ktorý ukončí súťaž.
 • Prvé kolo losovanie lovných miest bude podla poradia v akom bolo uhradené štartovné.
Započítaná a hodnotená ryba je iba kapor a amur s najmenšou hmotnosťou 5000g vrátane. Systém bodovania je nasledovný: 1g = 1bod teda 5000g = 5000 bodov. Kapor a amúr sú bodovo rovnocenné ryby. Do bodovacej listiny sa zapisuje päť najťažších rýb chytené súťažným týmom. Pričom po zapísaní prvých piatich bodovaných rybách, sa zapisuje už len ťažšia ryba ako je najľahšia zapísaná ryba.

Štartovné na pretek UCC 2018 je možné zaplatiť najneskôr do 15.03.2018. Prihlášky je potrebné zaslať emailom na ultimatecarpsk@gmail.com Žiadne iné podanie prihlášky sa nebude akceptovať! Mail musí obsahovať názov teamu, mená pretekárov, prípadne pomocníka a vetu že sa záväzne prihlasujete na pretek. Riadime sa pravidlom kto skôr uhradí štartovné ten bude na pretek skôr záväzne prihlásený !

Zoznam prihlásených týmov:

1. P&P Carpteam (Peter Císar, Peter Turanský) - zaplatené
2. JDL RESPECT CARP (Daniel Rubala, Ján Rubala, Ľubomír Masaryk) - zaplatené
3. 3M Carp (Marián Kliman, Martin Hudec, Michaela Mozdíková) - zaplatené
4. StickyBaits Slovakia (Mário Belák, Tomáš Gerhát) - zaplatené
5. GRINCARPERS (Miroslav Kakalík, Martin Hlavica, Veronika Kakalíková) - zaplatené
6. Radical carp team Topoľčany (Tomáš Hanko, Roman Horňáček, Vladimír Remeň) - zaplatené
7. MaF CarpTeam (Marek Voštinar, Filip Moravszki) - zaplatené
8. Carp-B Team SK (Lukáš Rízek, Radoslav Toman) - zaplatené
9. MIŠEL ZADRAVEC TEAM SLOVAKIA (Roland Balogh, Adam Kováč) - zaplatené
10. LD carp team (Lóránt Lauko, Dominik Jeseň) - zaplatené
11. Pop-Up Team (Haris Karol, Turan Igor) - zaplatené
12. Dream Team (Haris Karol, Mészáros Tomi) - zaplatené
13. CARPTROPHY II. (Miloš Solár, Peter Laczko, Igor Plencner) - zaplatené
14. TEAM CARP GAJARY (Lubomir Lazar, Milan Zedníček) - zaplatené
15. Carptrophy team (Ján Bernát, Peter Milkin) - zaplatené
16. Fishing PROJECT (Miroslav Kiripolsky, Martin Nicolussi, Bohumil Jirek) - zaplatené
17. CARP TEAM KYSUCA (Dušan Novák, Július Lacko) - zaplatené
18. Krivák Carp Team (Tomáš Novosad, Peter Urbanik, Vladimír Morec) - zaplatené
19. F.T. TYRNAVIA KAPERSHOP (Nádaský Miroslav, Nádaský Zdenko) - zaplatené
20. Profire Carp team (Tomáš Fečko, Peter Polák, Martin Murčo) - zaplatené
21. StrayCarp team (Adrián Tornyai, Vincent Bubis) - zaplatené

Poznámka: Tými ktoré su zvíraznené majú zaplatené štartovné v plnej výške a tým pádom so 100% určitosťou rezervované miesto na preteku UCC 2018.